• هدایای ماهانه، به مدت یک سال:
 • ۹۰۰ دقیقه مکالمه با خطوط داخلی کشور
 • ۵۰۰ عدد پیامک به خطوط داخلی کشور
 • ۲۴ گیگابایت اینترنت
 • سقف مصرف مجاز: ۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • + ارسال کاملا رایگان!
 • هدایای ماهانه، به مدت یک سال:
 • ۹۰۰ دقیقه مکالمه با خطوط داخلی کشور
 • ۵۰۰ عدد پیامک به خطوط داخلی کشور
 • ۲۴ گیگابایت اینترنت
 • سقف مصرف مجاز: ۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • + ارسال کاملا رایگان!
 • هدایای ماهانه، به مدت یک سال:
 • ۹۰۰ دقیقه مکالمه با خطوط داخلی کشور
 • ۵۰۰ عدد پیامک به خطوط داخلی کشور
 • ۲۴ گیگابایت اینترنت
 • سقف مصرف مجاز: ۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • + ارسال کاملا رایگان!
 • هدایای ماهانه، به مدت یک سال:
 • ۹۰۰ دقیقه مکالمه با خطوط داخلی کشور
 • ۵۰۰ عدد پیامک به خطوط داخلی کشور
 • ۲۴ گیگابایت اینترنت
 • سقف مصرف مجاز: ۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • + ارسال کاملا رایگان!